Auteursarchief: Lenie Noij

School Moves Volleybal

School Moves Volleybal:

 1. Aanleiding
 2. Volleybal op school
 3. Parameters
 4. Voorwaarden spelvormen
 5. De spelvormen
 6. Methodische opbouw
 7. Differentiëren
 8. Trainings- en wedstrijdorganisaties op school
 9. Meest gebruikte methodiek
 10. Leerdoelen
 1. Aanleiding is het promoten van vernieuwde spelvormen in het basisonderwijs. Vele vakleerkrachten zijn onvoldoende op de hoogte van nieuwe spelvormen als School Moves Volley, Smashbal en Beachbal. Via deze brochure wil ik me richten op School Moves Volley. Doelgroep kinderen basisonderwijs vanaf 6 jaar.
 • Volleybal op school: Volleybal is vaak niet de populairste sport om  te geven op school. Het is de meest technische sport. Hoewel het volleybalspel een van de meest gespeelde sporten ter wereld is moeten bonden en verenigingen zich erg inspannen om voor de jongste kinderen attractieve vormen te ontwikkelen die laagdrempelig zijn en uitdaging bieden. School Moves Volley zijn  spelvormen die dynamiek en  uitdaging  in zich dragen en hun nut bewezen hebben. De spelvormen hebben een oplopende moeilijkheidsgraad voor kinderen vanaf 6 jaar. Veelzijdig bewegen en het speels toevoegen van technieken die de kinderen aankunnen maakten de spelvormen tot geliefde,  uitdagende gedeeltes van het bewegingsonderwijs. Ook kunnen de spelvormen gezien worden als basiselementen voor elke andere sport.
 • Parameters:School Moves Volley voltrekt zich veelal op meerdere badmintonvelden welke aaneen liggen. Ook kunnen met een adequaat lengtenet dat gespannen is over de lengte van een volleybalveld meerdere veldjes gecreëerd worden. Veldafmetingen zijn om en nabij 6 meter breed en tussen 4,5 en 6 meter lang. Hoogte van het net is afhankelijk van niveau van de groep. De vakleerkracht zal moeten kiezen voor een hoogte zodat het spel loopt.

Een te laag net maakt reddingen moeilijk (te vlakke balbanen). Een te hoog net maakt reddingen makkelijk. Raadzaam is een goede bal te kiezen b.v. Mikasa School.

 • Voorwaarde spelvormen:Voorwaarde om tot een succesvolle les te komen is de juiste keuze van de spelvormen. Kinderen moeten een uiterste inspanning kunnen doen maar de opdracht moet wel haalbaar zijn. De opdracht moet niet te moeilijk zijn maar zeker niet te makkelijk. Spelvormen moeten super laagdrempelig zijn en voor ieder te behappen. Er moet een methodische opbouw in zitten.

De ene klas is de andere niet !  Globaal kunnen we zeggen dat Niveau 1  geschikt kunnen zijn voor groep 3 en 4. Niveau 2 geschikt voor groep 4 en 5. Niveau 3 geschikt voor groep 5, 6 . Niveau 4 voor groep 7, en 8. Spelvormen moeten een dynamisch en uitdagend karakter bezitten.

 • Spelvormen:Op school wordt vaak met vakken gewerkt en doorgedraaid vandaar aanbieden 2 vormen die een andere uitdaging en telling bieden.

Niveau 1a:

Organisatie: Veld 6 bij 4,5.  3 of 4 Kinderen in veld(afhankelijk van klasgrootte), bij elke bal over net doordraaien. Kind dat bal laatvallen of uit gooit verlaat veld. Wanneer ander kind de bal vangt mag kind weer terug.  Kinderen mogen vangen en gooien hoe ze willen. Team dat veld leeg speelt heeft een punt.

Motivatie: Sterke focus op balvaardigheid en bewegen de basis van elke balsport. Balbanen beoordelen.

Groep 3 en 4:

Niveau 1b. Kinderen kunnen ook gewoon doordraaien (wanneer bal over net gaat) en in veld blijven en rallypunten tellen. Wie heeft het eerst 21 punten.

 Omdat nog veel kinderen moeizaam kunnen vangen is het beter met tellen en niet eruit hoeven als voorbereiding op het veld leeg spelen (1b). Spel dat uitgaat van veelzijdig bewegen (van plaats wisselen, in driehoek of vanuit voerkant bewegen.)

Niveau 2a: Groep 5 en 6 lager onderwijs

Organisatie: Veld 6 bij 4,5 meter (lengtenet over groot volleybalveld of badmintonveld)  3 of 4 Kinderen in veld, bij elke bal over net doordraaien. Kind dat bal laat vallen of uit gooit verlaat veld. Wanneer een kind de bal onderarms opspeelt en vangt  mag het kind dat het langst naast veld staat weer terug.  Kinderen worden gestimuleerd te stoten met een of 2 handen , de bal onderarms met 2 gestrekte armen of met een hands over het net te swingen (smashworp)  Na een fout(en bij begin ) wordt het spel hervat met een onderhandse serve vanuit het veld. Kind dat het kortst bij de bal is slaat op. Wanneer iemand de bal onderarms opspeelt en teamgenoot vangt bal op  mag ieder terug. Team dat veld leeg speelt heeft een punt.

Niveau 2b: Gewoon doordraaien zonder veld te verlaten elke fout is een punt. Rallypoint dus. Vanuit veld serveren. Wel eigen bal onderarms opspelen en vangen.

Niveau 3a. Groep 7 en 8.

Organisatie: Veld 6 bij 6 meter. 3 of 4 Kinderen in veld, als de bal over net gaat draai je door. Beginbal met serve vanuit veld. Wie de bal heeft serveert.  Elke bal moet door ontvangende partij onderarms opgespeeld worden en door   medespeler gevangen worden.

Bij elke vangbal mag een speler(speelster) terug. We stimuleren de kinderen de ballen te stoten (latere bovenhandse techniek, stoten is een voorbereidende vorm), strekworp (latere tip ) , swingworp (latere smash) of met gestrekte armen te gooien (onderarms passen).

Motivatie: Onderarms spelen, richten, serveren zonder fouten vanuit kleine afstand. Stimuleren volleybaleigen bewegingen: stoten- swing en strekworp.

Niveau 3b. Ook is het mogelijk steeds door te draaien zonder dat een speler(speelster) eruit gaat. Elke bal moet onderarms door speler zelf of partner opgevangen worden. Rallypointtelling.

Niveau 4a.

Organisatie: Veld 6 bij 6 meter. 3 of 4 Kinderen in veld, als de bal over net gaat draai je door. Beginbal met serve vanachter veld. Speler op rechtsachterplaats serveert.  Elke bal moet door ontvangende partij onderarms opgespeeld worden en door medespeler gevangen worden. Speler die fout maakt verlaat het spel.

Bij elke vangbal na onderarms spelen mag een speler(speelster) terug (Serverend).Spelers die er uit zijn staan in volgorde van duurte achter achterlijn. Speler die het langst eruit is serveert het eerst. En komt terug in veld. We  adviseren de kinderen de ballen te stoten (latere bovenhandse techniek, stoten is een voorbereidende vorm), strekworp (latere tip ) , swingworp (latere smash) of met gestrekte armen te gooien, maar kinderen mogen ook de bal na controle worp de bal er bovenhands overheen spelen, na controleworp de bal er onderarms overheen spelen, na opworp (controleworp) de bal er overheen slaan of tippen. Ook mogen vakleerkrachten een keuze maken afhankelijk van niveau van kinderen.  Door toevoeging van bovenhands spelen, slaan, en tippen worden alle volleybaltechnieken op een simpele wij wijze in de spelvorm gebouwd. Spelvorm met hoog “mag” karakter. Goede kinderen moeten gestimuleerd worden zoveel mogelijk grove volleybaltechnieken te gebruiken. Het mindere kind zal blijven gooien. Wie een fout maakt gaat op de serveerplaats staan en komt er weer serverend in vanachter de achterlijn. Maak je een vangbal en je mag serveren en er staat niemand uit dan wordt vanuit veld geserveerd. Wie scoort gaat serveren ! Wanneer er niemand achter de achterlijn staat wordt er vanuit het veld geserveerd !

Motivatie: Serveren vanaf achterlijn, slaan-, bovenhands-  ,onderarms- en tip  vanuit controleworp toevoegen aan spelvorm als dit haalbaar is.

Niveau 4 b. Er kan ook gespeeld worden zonder eruit te gaan. Er wordt met rallypoint geteld.

Elke eerste bal onderarm opspelen naar teamgenoot. Bij elke bal over net doordraaien.

 • Methodische opbouw.

Spelvormen waarborgen een methodische opbouw naar technieken die eventueel op sportclubs kunnen worden uitgebouwd.

Algemene balvaardigheid naar  sportspecifieke balvaardigheid (de volleyeigen worpen, vangen in splitstep) naar  volleybalvaardigheden pass, serve, slaan, bovenhands spelen en onderhands spelen.

Bovenhands spelen: algemene balvaardigheid – volleybaleigen stoten – via controle worp bovenhands spelen

Onderhands spelen: algemene balvaardigheid – met gestrekte armen vangen en gooien – bal onderarms opspelen en zelf vangen – bal onderarms opspelen en naar partner spelen – bal via een controleworp naar partner richten.

Onderhands serveren: algemene balvaardigheid – met een arm kunnen rollen en gooien, vanuit kleine afstand serveren(vanuit veld dus) – vanuit grotere afstand – vanachter achterlijn serveren.

Slag of smash: swingworp wordt slag op niveau 4.

Tip : stoten met een hand wordt tip vanuit controleworp

Kinderen die het aankunnen zullen gaandeweg steeds meer volleybaltechnieken gaan gebruiken. Zeker als die aangereikt worden door de vakleerkracht.

Spelvormen evalueren sterk maar minder begaafde kinderen kunnen toch de simpele technieken kunnen blijven gebruiken. De uitblinkers zullen de nieuwe technieken als een uitdaging zien.

 • Differentiëren:

De ervaren vakleerkracht kan eindeloos differentiëren teneinde het voor ieder interessant te houden. In de hogere klassen kun je bijvoorbeeld op 4 verschillende velden de 4 niveaus spelen. We kiezen voor de organisatie Move up Move down (m.a.w. winnaars naar rechts verliezers naar links. De winnaars zullen een steeds moeilijkere spelvorm moeten spelen. Ook kunnen betere kinderen op een groter veld spelen tegen kinderen op een kleiner veld. Zo kunnen mindere ook eens van de betere winnen. Ook kunnen vakleerkrachten betere kinderen een moeilijkere opdracht geven b.v. op niveau 4 verplichten de bal met een volleybaltechniek te spelen terwijl andere nog gooien. Vakleerkrachten kunnen ook opdrachten geven als de groep het aankan b.v. kinderen van groep 8 mogen alleen bij niveau 4 de bal in rally met volleybaltechnieken naar andere kant spelen.

 • Trainings en wedstrijdorganisaties:

Bij het gebruik van een lengtenet (zie www.volleybalnederland.nl zijn uitdagende trainingsorganisatie mogelijk zoals move up, move down(winnaar naar links , verliezers naar rechts) Streetvolley, een team blijft op het buitenste veld staan alle teams draaien kloksgewijs door. Winnaars krijgen 3 punten, gelijk 2 punten en verliezers 1 punt.

 • Meest gebruikte methodiek:

Meest gebruikte en effectieve methodiek is de methodiek aanleren, met elkaar spelen (wie kan een serie maken, wie heeft het eerst een aantal goede acties gemaakt) en tegen elkaar spelen zie leidraad spelvormen Adrie Noij.

 1. Leerdoelen per niveau:

Niveau 1: Balvaardigheid : gooien met een of 2 handen, in alle houdingen vangen, in armen vangen, in handen vangen, kleine en grote ballen vangen, gooien vanuit nek, gooien met strek , swing, stoten, uit verschillende balbanen vangen.

Niveau 2: Onderhands serveren vanuit veld

Niveau 3: Volleybaleigen gooien stimuleren en onderarms opspelen voor jezelf of partner

Niveau 4: Onderarms opspelen naar partner, bal na controleworp bovenhands spelen, na cw bovenhands spelen, na cw slaan, na cw tippen.

Tips:

Begin laagdrempelig vaak bij niveau 1. Wanneer het loopt ga naar niveau 2 etc.

Doorontwikkeling CMV

Doorontwikkeling CMV.

Afgelopen 20 jaar heeft CMV haar nut bewezen. Vele kinderen vonden hun weg naar volleybal. Hierdoor werd  er voor de NEVOBO een nieuwe doelgroep aangesproken, kinderen tussen 6 en 10 jaar. In deze periode zijn kinderen vroeger gaan sporten en vroeger competitie gaan spelen door CMV.


Om tot een juiste doorontwikkeling te komen moet je eerst definiëren aan welke voorwaarden spelvormen moeten voldoen, voor mij persoonlijk betekent dit:

Haalbaarheid van oefenstof voor een gemiddeld kind van die leeftijd per niveau. Haalbaarheid geeft succesbeleving en succesbeleving is motivatie.

Zeker de eerste 3 niveaus moeten laagdrempelig (dus minimale technische onderdelen) zijn omdat dit de echte instroomniveaus zijn. Meestal worden kinderen lid van de volleybalvereniging op deze niveaus, je kunt dan meteen aanhaken. Ook voor de gymleerkrachten moet je het vooral simpel en herkenbaar houden.

Geen speler mag het spel domineren. Iedereen moet maximale inbreng hebben.

Voorbeeld: na 3 moeilijke serves draai je door. Geen bovenhandse serve op niveau 5.

Dynamiek moet voorwaarde zijn, er moet zeker in de eerste niveaus maximaal bewogen worden, balbaanherkenning en oriëntatie in ruimtes dienen ontwikkeld te worden, we leven immers in een bewegingsarme maatschappij.

Dynamiek en uitdaging (veld leegspelen) zijn leidend voor deze leeftijdscategorie. Je beweegt in wisselende, veelzijdige patronen met 1,2,3 of 4 kinderen !

Plezier, spel en veel rallyspel zijn belangrijker dan winnen.

Veel balcontacten en juiste uitvoering moeten zorgen voor ontwikkeling. Geen stoplichten in spel.

Spelvormen moeten appelleren aan teamsport.

K.I.S.S. Keep it simpel and stupid. Kinderen moeten de spelvormen zeker op de eerste niveaus zelfstandig kunnen spelen. Er moet meer herkenbaarheid zijn.

Er moet een bepaalde “flow” in de game zijn, zeker geen stoplichten. Spel moet doorgaan. Bij serveren op niveau 1 zouden kinderen veel te lang naar de bal wijzen en haal je het tempo uit het spel.

Methodische opbouw als een lijn door de 6 niveaus: algemene balvaardigheid, sport specifieke balvaardigheid, simpele technieken, combinaties van hulptechnieken (vanggooi en vang-stoot) naar technieken met een oplopende moeilijkheidsgraad. (smash, tikbal, sprongfloat etc.) De 6 niveaus vormen een uitgekiende methodiek.

Bij de leerlijn onderarms: algemene balvaardigheid(zonder balvaardigheid kun je niet beginnen met volleybaltechnieken), volleybal specifieke balvaardigheid, onderarms opspelen en bal voor jezelf opvangen, richten bal onderarms naar je medespeler mikken, dan bal passen naar setter, bal onder moeilijkere bal passen naar setter.

Eerste 3 niveaus moeten zo geïmplementeerd kunnen worden in de gymlessen van het basisonderwijs zodat kinderen volleybal ontdekken op jonge leeftijd. Niveau 1 voor groep 3 en 4, niveau 2 voor groep 4 en 6, en niveau 3 voor groep 5 en 6.
Simpele 3 niveaus moeten overal in Nederland bekend zijn.


Doorontwikkeling, grootste verbeterpunten:

Niveau 1.2.3

 • Verenigingen delen uit praktisch oogpunt de teams te groot in, vaak zag ik teams van 6 en 7. Dan staan er helaas te veel kinderen langs de lijn.

Oplossing: teams van niveaus 1,2 en 3 mogen maar uit maximaal 4 kinderen bestaan. Dit garandeert veel balcontacten. Kleinere teams worden gedoogd ! Clubs zouden zoveel mogelijk teams moeten indelen met 4 kinderen. Heb je nu 7 kinderen dan kun je beter een team van 3 en van 4 kinderen maken.  Je genereert tijdens het spelen meer balcontacten en je creëert maximale participatie en betrokkenheid. Voor niveau 4, 5 en 6 speelt dit minder, hier draaien kinderen in het team bij de opslag in. Teamgrootte bij voorkeur 5.

 • Te ingewikkelde telling wat tot verwarring en discussie en interpretatie leidt bij niveau 2 wanneer na 3 vangballen een speler terug mag.

Oplossing: Kinderen mogen zelf kiezen of ze de bal vangen, onderarms opspelen en hun eigen bal vangen of de bal naar een medespeler spelen die hun bal vangt. Vang je de bal dan blijf je in het veld, speel je bal onderarms en vang je hem op dan mag een speler terug; pass je de bal naar de medespeler en die vangt hem op dan mogen alle spelers die buiten het veld staan terug. Tijdens het seizoen zullen de kinderen steeds meer onderarms gaan spelen. Dit garandeert een mooi instroomniveau naar niveau 3. We hebben nu niet meer te maken met tellingen en interpretatieverschillen,  het spel is versimpelt, kinderen kunnen zelfstandiger spelen. Er zal een leuke progressie ontstaan ten aanzien van het onderarms spelen.

 • Vanggooi of vangstootbeweging werd niet correct uitgevoerd en er werd gelopen met de bal.

Oplossing: 2 Seconden regel invoeren. Als de kinderen 2 seconden hebben om de bal door te gooien of stoten gaat het sneller en vloeiender. De eerste seconden wordt gebruikt om de bal naar beneden te drukken, de tweede om hem weg te stoten of opgooien. Behandel de bal als een “brandende  bom”. De praktijk wijst uit dat dit werkt!

 • Gedogen: vaak worden kinderen gedwongen te serveren waar de bal op de grond komt b.v. ver in het achterveld. Dit leidt tot veel fouten.

Oplossing: Iedereen mag 1,5 meter voor het net gaan staan. Hoe minder fouten hoe meer balcontacten, hoe meer spel. Dit leidt tot meer rally’s.

 • Eerste 3 spelvormen kunnen simpel in het basisonderwijs geïmplementeerd worden zodat volleybal ontdekt kan worden.

Niveau 4, 5 en 6.

Hier zit een logische opbouw in. Om het spel gaande te houden wordt op niveau 4 de vanggooi of vangstoot gebruikt.

Op niveau 5 wordt doorgespeeld vanuit een makkelijke serve (onderhands) om tot rally’s te komen. Met bonuspunten wordt rallyspel gestimuleerd.

Op niveau 6 moet je alles kunnen en onder een hogere weerstand spelen ( je mag bovenhands serveren, er wordt meer gesmasht etc.) Je kunt laten zien wat je daarvoor geleerd hebt. Dit is het niveau waar je naartoe gewerkt hebt.


Bij CMV moet rallyspel voorop staan, er moet spel ontstaan !

Ridderorde voor volleybalman Adrie Noij uit Cuijk

Ridderorde voor volleybalman Adrie Noij uit Cuijk

zo 15 jan 2017, 17:01    578 keer gelezen   Sport

SINT ANTHONIS/CUIJK | Adrie Noij (65) uit Cuijk is zondag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Noij kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de volleybalsport op nationaal en internationaal niveau. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Marleen Sijbers van de gemeente Sint Anthonis na afloop van de eredivisiewedstrijd van volleybalvereniging Flamingo’s Activia in Sint Anthonis.

De heer Noij heeft een behoorlijke staat van dienst bij diverse volleybalverenigingen. Hij is al 35 jaar volleybaltrainer/coach.  Momenteel is hij trainer/coach van de volleybalverenigingen Flamingo’s 56 Gennep, Activia Sint Anthonis,  Energo Beers en Shock Cuijk.

Cool Moves
Door zijn visie en enorme inzet is het Cool Moves Volleybal (CMV) ontstaan. Hierdoor werd volleybal toegankelijk voor de jeugd tussen 6 en 12 jaar oud. De heer Noij werkte deze methodiek na uitgebreid onderzoek uit en testte deze in de praktijk bij zijn verenigingen. Van 2007 tot 2014 heeft hij zitting gehad in de Werkgroep Cool Moves Volley en vanaf 2010 maakte hij deel uit van de werkgroep Jeugd. Vanuit deze werkgroepen is het CMV verder ontwikkeld, uitgerold en gestimuleerd. Ook heeft de heer Noij geholpen bij de opzet van de kaderopleiding voor trainers en menige vereniging heeft hij hulp geboden bij de opstart van CMV.
Ook internationaal wordt het Cool Moves Volley naar Nederlands model omarmd. In Denemarken, IJsland en Zweden lopen al succesvolle competities met recorddeelnemers en België, Duitsland en Spanje tonen hun interesse. Hij heeft in diverse landen clinics gegeven aan trainers om deze methodiek verder te verspreiden.

Oprichter FAST
De heer Noij is ook medeoprichter van de stichting FAST. Deze stichting stelt zich ten doel op langere termijn het eredivisie niveau te continueren en samen regionale opleidingsactiviteiten te ontwikkelen. In 2005 ontving de heer Noij van de NeVoBo (overkoepelende organisatie voor volleyballers, beach- en zit volleyballers in Nederland) voor zijn verdiensten een gouden speld.
Zijn maatschappelijke betrokkenheid heeft hij met name getoond door zich in te zetten voor kinderen in Afrika. Zo heeft hij eigenhandig in de gehele regio volleybalkleding verzameld en deze kleding heeft hij tijdens zijn bezoeken aan Afrika weer een “tweede leven geschonken”.
De heer Noij is iemand die zich al geruime tijd ten bate van de samenleving inspant. Zijn verdiensten met brede en internationale uitstraling betekenen heel veel voor deze sport. Cool Moves Volley heeft brede navolging gekregen en hij heeft hierdoor de volleybalsport enorm gestimuleerd. Op grond van zijn vele verdiensten op maatschappelijk gebied heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Nieuwste reacties

Allang bezig en no lang niet klaar. Proficiat Adrie. Jacques Theunissen 2 uren geleden

Top Adrie proficiat! Marian Kersten 2 uren geleden

Geweldig echt verdiend proficiat Kees Grijsbach 4 uren geleden

Proficiat Adrie! Dik verdiend! Peter van Grinsven 4 uren geleden